RISE merkenbureau

Merkregistratie door RISE

 

“Zonder merkregistratie geen merkbescherming en geen mogelijkheid om opgebouwde goodwill te kapitaliseren”.

 

Een merk is een onderscheidingsteken voor producten of diensten. Dat kan alles zijn wat grafisch kan worden weergegeven; dus woorden, logo’s, vormen en zelfs muziekstukken. Basisvoorwaarde voor een teken om als merk te kunnen dienen, is onderscheidend vermogen. Als een teken puur beschrijvend is voor het product zelf of de kwaliteit daarvan, bijvoorbeeld KAAS voor kaas of SUPER voor een sportwinkel, dan is het niet geschikt om als merk te dienen. Een bestaand woord kan een merk zijn, zolang het geen beschrijvende betekenis heeft voor de betreffende producten of diensten. Het woord KAAS kan voor bijvoorbeeld wel dienen als merk voor spijkerbroeken.

Een onderscheidingsteken is echter pas een merk als het is geregistreerd in het merkenregister. Zonder merk geen merkbescherming. Een merk kan jaren worden gebruikt en een enorme bekendheid genieten, maar als de formele merkregistratie niet is verricht, kan er geen beroep worden gedaan op merkbescherming. Bovendien kan het merk niet worden verkocht; er is immers geen recht.

Het registreren van een merkregistratie is een relatief simpele formele handeling. Als je aan de formele eisen voldoet en er geen oppositie wordt ingediend, zullen veel officiële merkeninstanties, zoals in de Benelux en de EU, het merk registreren. Er wordt geen onderzoek gedaan naar het bestaan van oudere, conflicterende merkregistraties. Ook bekijken de merkeninstanties niet of classificatie en waren-en/of dienstenomschrijving juist is voor de activiteiten van de merkhouder.

Een merkregistratie biedt geen absoluut en welomlijnd recht, vanwege het ontbreken van een actieve rol van de merkenbureaus. Merkenconflicten ontstaan vaak pas na registratie, soms na jaren, waardoor het risico dat een merk alsnog onderuit gaat aanwezig is. Juist omdat de rol van de merkeninstanties zo beperkt is, is het merkenrecht vaak onzeker en gecompliceerd.

Een merkregistratie kan een luchtbel zijn; RISE helpt klanten effectieve merkrechten te verkrijgen. Het is goed om vooraf advies in te winnen over het onderscheidend vermogen van het merk, de classificatie, de registratiestrategie en het eventueel bestaan van oudere rechten van derden. Dit geeft duidelijkheid over de rechtspositie van een merk en helpt risico’s in te schatten en te vermijden.


Meer informatie: www.tql.nl

RISE merkregistratie redenenRedenen om je merk te registreren:

 • Een merkregistratie is een investering die zichzelf terugverdient; Een geregistreerd merk kan worden verkocht, verpand en in licentie gegeven en biedt je dus mogelijkheid om je opgebouwde goodwill om te zetten in kapitaal.
 • De waarde-(ring) van je bedrijf gaat omhoog als je merkenportefeuille op orde is.
 • Met een goede merkenportefeuille kun je investeerders aantrekken. Is de merkbescherming niet op orde, dan zijn de gebruiksrechten van een merk onzeker en dus risicovol om in te investeren.
 • Bescherming tegen inbreuken: Zonder merkregistratie bezit je geen merkrechten en heb je geen mogelijkheid op te treden tegen merkinbreuken.
 • Een merkregistratie brengt een heel scala krachtige rechtsmiddelen tegen inbreuken met zich mee, zoals beslaglegging, gebruiksverboden, vernietiging van inbreukmakende goederen, winstafdracht, schadevergoeding etc.
 • Een merkregistratie is een duidelijk signaal dat je de bescherming van je merk serieus neemt en dat je exclusieve rechten claimt waar anderen rekening mee moeten houden.
 • Preventieve werking: Alleen een geregistreerd merk kan door derden worden meegewogen in merkonderzoeken.
 • In tegenstelling tot een handelsnaam biedt een merk in de hele registratieregio bescherming.RISE merkregistratie strategieVoordat een merk wordt geregistreerd, zijn er een aantal strategische keuzes die moeten worden gemaakt.

 • Welk type merk is in het specifieke geval het meest geschikt: woord, logo, een combinatie?
 • In geval van een logo; in zwart-wit, kleur of beide vastleggen?
 • In geval van een samengesteld merk; welke elementen leg je vast, en in welke combinatie?
 • Wat voor classificatie en omschrijving hanteer je; ruim gezien de ambitieuze plannen met het merk, of juist beperkt vanwege aangetroffen oudere merkregistraties?
 • Landen en route; in welk land/ regio begin je te registreren met het oog op internationale activiteiten, of gaat het juist alleen om de Nederlandse markt?


De strategie zal per geval anders zijn en is onder andere afhankelijk van het onderscheidend vermogen van het merk, de wijze van marketing, het budget, eventuele internationale ambities en de rechten van anderen. Neem contact met ons op. Wij helpen je om het merk binnen de mogelijkheden van het specifieke geval, zo ruim mogelijk te beschermen.

RISE merkregistratie landenNederland/Benelux
Wordt het merk alleen in Nederland of de andere Benelux landen gebruikt, dan is een Benelux merkregistratie in principe voldoende. Daarnaast kan een Benelux merkregistratie uitstekend worden gebruikt als basis om de registratie van het merk verder internationaal uit te rollen.

Meer informatie Benelux: www.boip.int

Europese Unie
Een Uniemerk (EUTM) biedt bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie tegen relatief lage kosten. Nadeel is dat het merk in alle EU lidstaten beschikbaar moet zijn, en dat de kans op bezwaren groter is vanwege het grote beschermingsgebied. Als de registratie eenmaal rond is, dan heeft een EUTM veel toegevoegde waarde voor bedrijven met ambitie.

Het gebruik kan 5 jaar na registratie een struikelblok zijn voor de geldigheid van de registratie. Als er geen normaal gebruik in de EU heeft plaatsgevonden, dan wordt het merk kwetsbaar voor vervallenverklaring. Voor bedrijven die geen reële plannen hebben om in (een deel van) de EU actief te worden, is een Uniemerk daarom geen goede oplossing.

Meer informatie EU: www.euipo.europa.eu

Internationaal
Een internationale merkregistratie (IR) kun je zien als een bundeling van nationale merkregistraties in de aangewezen landen tegen relatief lage kosten. Op elk moment kunnen er nieuwe landen worden toegevoegd met een zogenaamde territoriale uitbreiding.
Voor een Internationale registratie is altijd een basismerk nodig in het thuisland van de aanvrager. Dat kan bijvoorbeeld de Benelux of de EU zijn.
De merkaanvraag wordt ingediend bij het internationale merkenbureau WIPO, maar wordt beoordeeld door de nationale merkeninstanties met toepassing van de nationale regels. Dit leidt ertoe dat het verloop van de merkaanvraag per land kan verschillen. In het ene land kan het merk worden geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, terwijl het merk in het andere land wordt geaccepteerd.
Het certificaat van de Internationale inschrijving wordt na een paar maanden afgegeven, maar gedurende 12 tot 18 maanden kunnen er nog weigeringen worden afgegeven.
De ervaring leert dat er na de indiening van de Internationale aanvraag nog een hoop moet gebeuren om de registratie in alle landen rond te krijgen.

Meer informatie Internationaal: www.wipo.int

Nationaal
In de regel worden nationale merken alleen ingediend in de landen waar geen Europees of internationaal merk kan worden ingediend. De kosten zijn relatief hoog en de aanvragen worden ingediend door een lokale gemachtigde en beoordeeld naar de lokale wetgeving.

Op basis van de verstrekte informatie stippelt RISE de maximale registratieroute uit, met natuurlijk vooraf een kostenraming.Bekijk de tarieven voor merkbewaking op onze tarievenpagina.